Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím:

Skorpio group s.r.o.

(dále jen „prodávající“)

a kupujícím, jejímž předmětem je nákup a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu www.smart-zapisniky.sk (dále jen „e-shop“).

Kontakt na prodávajícího: info@smart-zapisniky.sk

Kupující odesláním objednávky prodávajícímu souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky se budou vztahovat na kupní smlouvu, uzavřenou v e-shopu (dále „kupní smlouva“).

 

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1  Kupující zašle návrh na uzavření kupní smlouvy prodávajícímu odesláním objednávkového formuláře prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „objednávka“). Kupní smlouva je uzavřena akceptováním objednávky prodávajícím.

2.2  Závazným akceptováním objednávky je e-mailové potvrzení o vyřízení objednávky, které pošle prodávající kupujícímu a obsahuje fakturu.

 

3. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Kupující má právo stornovat objednávku do momentu odeslání prodávajícím. O odeslání objednávky je Kupující informován emailovým potvrzením o vyřízení objednávky.

V případě stornování expedované objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním, a to ve výši nákladů na dopravu objednaného zboží.

V případě, že kupující část nebo celou kupní cenu již zaplatil a následně žádá o storno objednávky, bude mu tato částka převedena zpět (celá nebo ponížená o dopravu) na účet nebo na platební kartu, ze které se realizoval nákup. A to ve lhůtě 7 kalendářních dnů od zaslání žádosti o storno a převzetím vráceného zboží Prodávajícím.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

– objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily, nesprávná e-mailová adresa kupujícího, vrácení e-mailového potvrzení objednávky kvůli nefunkčnosti e-mailové adresy kupujícího, případně nesprávná adresa doručení atd.) nebo již v minulosti vznikla Kupujícím škoda v případě nepřevzetí zboží.

– zboží není na skladě dodavatele. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 7 kalendářních dnů.

 

4. Práva a povinnosti prodávajícího

4.1. Prodávající je povinen:

 

  1. a) dodat na základě potvrzené objednávky kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu. Dále zabalit nebo opatřit zboží pro přepravu způsobem potřebným pro jeho uchování a ochranu,
  2. b) zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,
  3. c) předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy.

4.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

4.3. Prodávající má právo kontaktovat v případě potřeby kupujícího telefonicky nebo e-mailem.

 

5. Práva a povinnosti kupujícího

5.1. Kupující je povinen:

  1. a) převzít zakoupené nebo objednané zboží,
  2. b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
  3. c) nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,
  4. d) potvrdit převzetí zboží svým podpisem poštovní doručenky nebo podpisem jím pověřené osoby (toto se nevztahuje na zboží, které bylo na žádost zákazníka posláno obyčejným dopisem).

5.2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.

5.3. Kupující je povinen při objednávce a komunikaci s prodávajícím uvádět pravdivé údaje o sobě včetně fungující e-mailové adresy.

 

6. Dodací podmínky

6.1. Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží expedovat ve lhůtě uvedené v e-shopu u každého produktu (zboží označené „na skladě“ do 48 hodin, zboží označené „není na skladě“ do 20 kalendářních dnů). Celková doba dodání je součtem lhůty pro expedici a doby doručení zásilky dopravcem. Za dobu doručení zásilky od jejího podání prodávajícím dopravci ručí dopravce.

6.2. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky jako „Dodací adresa“. Kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zplnomocní pro případ své nepřítomnosti a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky a převzaté okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží. V případě, že zboží kupující nepřevezme, má prodávající právo na náhradu škody ve výši dvojnásobku částky poštovného.

6.3. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží, jakož i jeho obal hned po doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je povinen kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí dopravce.

6.4. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 6. 1. všeobecných obchodních podmínek. Prodávající je tehdy povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 7 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet kupujícího.

 

7. Kupní cena

7.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě včetně nákladů na doručení zboží (dále jen „kupní cena“) dobírkou v místě dodání zboží, dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby, pomocí platební brány e-shopu nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.

7.2. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

7.3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za objednané zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději při převzetí zboží.

7.4. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR.

 

8. Reklamace

Prodávající odpovídá za vady na zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu zveřejněného na webu e-shopu, který stanoví také délku a podmínky záruky na zboží.

 

9. Osobní údaje a jejich ochrana

Prodávající se zavazuje dodržet všechny zákonné povinnosti týkající se nakládání a ochrany údajů o kupujícím, které prodávající zpracovává. Další podrobnosti o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v samostatných podmínkách o ochraně osobních údajů.

 

10. Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se vyskytly závažné překážky, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě.

10.2. Kupující je oprávněn bez udání důvodu v souladu s ust. § 12 odst. 1 zákona č. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji“) odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 pracovních dnů od převzetí zboží.

10.3. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti dle ust. § 10 Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.

10.4. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou a musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení apod. ve formě pojištěné zásilky (ne na dobírku).

10.5. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které není použito, nachází se v originálně zapečetěném původním obalu a není poškozené nebo neúplné, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky nebo její část v lhůtě 15 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

10.6. Prodávající vrátí při platném odstoupení od smlouvy kupujícímu kupní cenu. Náklady na vrácení zboží nenese kupující pouze v tom případě, pokud zboží plně neodpovídalo kvalitativním požadavkům a zároveň bylo vadné. Za zboží plně odpovídající kvalitativním požadavkům se považuje zboží stejné nebo obdobné charakteristiky, jaká je uvedena v nabídce zboží na internetové stránce prodávajícího.

10.7 V případě, že kupující nesplní některou povinnost uvedenou v bodě 10.4 těchto obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů, spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto obchodních podmínkách je splněna umístěním na webové stránce e-shopu.

11.2. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

11.3. V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu do dne vrácení zboží prodávajícímu.

11.4. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude realizována ve formě e-mailových zpráv.

11.5. Vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Zákona, zákona č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.

11.6. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

11.7. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

Tyto obchodní podmínky jsou v platnosti od: 1.4.2020

Napiš hledané slovo

Nákupní košík

Žádné produkty v košíku.